Här finns dels det material som är direkt knutet till kursen Fonetik och uttal vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, samt diverse material som är relevant för all uttalsundervisning inom svenska som andraspråk.

Uppsalakursen
Kursdokument
2 gamla skrivningar
Frågor till Kjellins bok
Bannert-artikel sammanfattning
Boyd-artikel sammanfattning

Allmänt
Översikt svenskt uttal
Mer detaljerad översikt över svensk uttalslära
Tankekarta 1
Tankekarta 2
Tankekarta 3, revidering av tankekarta 2
Prosodibegrepp
Principer för basprosodi
Betoningsgrader och prosodiska kontraster
Basprosodiblad med 9 rutor
Basprosodiblad med 6 rutor, som passar ett urval sammansatta ord
Basprosodisk satsanalys
ordkategorier som brukar vara betonade resp. obetonade
Några nyttiga svenska fraser där betoningen är extra viktig.
Övning med minimala par, för att uppfatta betoning, kvantitet och vissa vokalfonem

Komplementär konsonantlängd
Oscillogram och spektrogram som illustrerar komplementär längd.
Vokalfyrsiding för svenskans vokaler
Tabell över svenskans konsonanter, med artikulationsställe och artikulationssätt.
Översikt över sj- och tj-ljudens stavning och distribution.

Litteraturlista fonetik och uttal
Tankar kring uttalsmetodik

Tjörnkurs
Presentation vid SI:s lektorskurs augusti 2009

Uttalsdag i Gävle

Uttalsdag i Karlstad

butiksman_kons
butiksman_langrekons
tjaena_kenna
chiman_vok
chiman_langrevok

BT BÄTTRE SVENSKA
Updated: 12-10-24 ©Webgraph